Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Ultrahang
Szekciójának Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános Rendelkezések:

 1. A Szekció:

  1. Neve: Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Ultrahang Szekciója (továbbiakban Szekció)
  2. Működési Területe: Magyarország
 2. A Szekció a Magyar Gasztroenterológiai Társaság (MGT) szervezete.

II. A Szekció célja

A Szekció célja az MGT keretein belül az endoszkópos ultrahang (EUH) vizsgálatot végző szakemberek, egészségügyi ellátó helyek szakmai és tudományos tevékenységének megismerése, fejlesztése beleértve a hazai és nemzetközi kapcsolatokat, tapasztalatcserét is.
A Szekció céljai

 • Az EUH-gal kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek gyors és széleskörű elterjesztése, alkalmazásának népszerűsítése, módszereinek és eredményeinek ismertetése.
 • Összefogja az EUH-gal foglalkozó szakembereket, szervezi képzésüket és továbbképzésüket.
 • Az önálló EUH vizsgálat végzéséhez követelményrendszert dolgoz ki. Felelős az akkreditációhoz szükséges adatok összegyűjtéséért, a szervezett képzés és vizsgáztatás lebonyolításáért, valamint a későbbi továbbképzés koordinálásáért, s ennek teljesülése esetén akkreditálja a vizsgálót és a vizsgálóhelyet.
 • Az EUH végzésére vonatkozó szakmai útmutatók, állásfoglalások kidolgozása, terjesztése.
 • Kezdeményezi és támogatja a kísérleti és klinikai kutatásokat, és azok eredményeit közreadja.
 • Interdiszciplináris kapcsolatok feltárása és fejlesztése
 • Kapcsolatot tart hasonló célú nemzeti és nemzetközi szervezetekkel

A Szekció a célok megvalósítása érdekében - egyebek mellett - tudományos rendezvényeket, továbbképzéseket szervez.

III. A Szekció tagjai

 • - Rendes tag aki a Szekció működési területén orvosi, vagy tudományos tevékenységet folytat, aki kötelezi magát a tagság alapszabályának megtartására, felvételét belépési nyilatkozatban kéri és a Szekció tagjai sorába felveszi.
 • - Tiszteletbeli tag lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Szekció tudományágának valamelyikében kiemelkedő eredményeket ért el. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének ajánlására a közgyűlés választja.

IV. A Szekció Vezető Szervei

 1. A Szekció Vezető Szervei

  1. Közgyűlés
  2. Vezetőség

A. Közgyűlés

 1. A szekció legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

 2. A Közgyűlés hatásköre

  1. Megállapítja és módosítja a Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatát
  2. Megvitatja a Szekció elmúlt időszakban végzett munkájáról szóló beszámolókat
  3. Kétévente megválasztja a Szekció Vezetőségét
  4. A Közgyűlést az Elnök (rendkívüli esetben a Titkár) hívja össze, az Elnök, vagy
   legalább 3 vezetőségi tag, vagy legalább 5 szekció tag javaslatára.
   A Közgyűlés helyéről és idejéről minimum 15 nappal
   a Közgyűlés előtt értesíteni kell a tagokat.
  5. A Közgyűlést legalább kétévenként össze kell hívni.
  6. A Közgyűlés kétévenként megválasztja a Szekció Vezetőségét.
 3. A vezetőség választás a MGT irányelvei alapján történik

  1. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult rendes tagok 30%-a jelen van.
  2. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, akkor az ugyanazon napirenddel összehívott új közgyűlés a tagok számától függetlenül határozatképes.
  3. Szavazásra jogosult a szekció tagja, aki tagdíját az MGT felé rendezte
  4. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, de a tagok többségének kérésére bármely kérdésben elrendelhető a titkos szavazás.
  5. A Vezetőség megválasztása és a személyi döntések titkos szavazással történnek. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata érvényesül.
  6. A Vezetőség Választó Közgyűlés előtt a felkért jelelő bizottságról, és az jelölés módjáról a tagságot a Vezetőség értesíti
  7. Az új vezetőségről a MGT elnökségét informálni kell

B. Vezetőség

Két Közgyűlés közötti időszakban a Közgyűlés hatáskörét a Vezetőség gyakorolja. A szekció Vezetőségét 2 évre a Közgyűlés választja meg. A Szekció Vezetősége 5 tagból áll. Az a vezetőségi tag, aki egymás utáni két alkalommal bármilyen okból nem vesz részt a Vezetőség ülésén elveszíti vezetőségi tagságát. Megüresedett tag helyére a Vezetőség a következő Közgyűlésig tagot kooptálhat, aki a következő Közgyűlésig teljes körű vezetőségi tagként látja el feladatát. Tisztségviselő egymást követő két periódusnál hosszabb ideig azonos funkciót nem tölthet be, de kihagyást követően bármely tisztség újra jelölhető.

3 A Vezetőség hatásköre:

 1. A vezetőség tagjai: a tisztség lejárta utáni (volt elnök), a leendő elnök, és 3 választott vezetőségi tag.
 2. A Vezetőség köréből megválasztja az Elnököt, a Jövőbeni Elnököt, és a Titkárt.
 3. Megválasztja a tisztújító közgyűlés előtt a 3 fős jelölő Bizottságot, melynek feladata a következő vezetőségválasztás előkészítése, jelöltek állítása.
 4. Határozatot hozhat a Szekciót érintő minden olyan kérdésben, mely nem kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
 5. Irányítja a Szekció szakmai tevékenységét, a szakmai érdekképviseletet.
 6. Dönt a megrendezésre kerülő EUH-gal foglalkozó tudományos rendezvény helyéről, időpontjáról és a helyi szervező személyéről.
 7. A Vezetőséget az Elnök, vagy nevében a Titkár hívhatja össze.
 8. Vezetőségi ülést évente legalább két alkalommal kell összehívni.
 9. A Vezetőség határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.
 10. A Vezetőség akkor határozatképes, ha a vezetőségi tagok több mint 50 %-a jelen van.
 11. A vezetőség üléseire tanácskozói joggal személyiség meghívható, aki szavazati jog nélkül részt vehet a szakmapolitikai kérdések előkészítésében, a felmerült feladatok és kérdések megvitatásában és a megoldások kidolgozásában.
 12. A vezetőségi tagságát elveszíti az, aki egymás utáni két alkalommal bármilyen okból nem vesz részt annak ülésein

V. A Szekció Vezetőinek hatásköre

 1. A Szekció Elnöke

  1. Képviseli a szekciót más szervezetek és az MGT felé.
  2. Vezeti a Közgyűlést, és a Vezetőségi Üléseket.
  3. A Titkárral való egyeztetés után dönt a vezetőségi ülések helyszínéről és időpontjáról és napirendjéről.
  4. Az Elnököt akadályoztatása esetén a Titkár helyettesíti
 2. A Szekció Jövőbeni Elnöke

  1. Az Elnök mandátumának lejárta után (vagy amennyiben az Elnök feladatkörét tartósan nem tudja ellátni, vagy arról lemond), a következő tisztújító Közgyűlésig átveszi az elnöki funkciókat.
 3. A Szekció Titkára

  1. Két vezetőségi ülés között az vezetőség határozatainak és az Elnök megbízásának megfelelően intézi a Szekció ügyeit.
  2. Előkészíti a vezetőségi üléseket, és a Közgyűlést.
  3. Tartja a kapcsolatot a vetőség tagjaival és a tagsággal, és a mindennapos gyakorlati feladatok ellátásában.

VI. A Szekció Gazdálkodása

 1. A Szekció nem gazdálkodó szervezet.
 2. A Szekció tagdíj bevétellel nem rendelkezik

VII. A Szekció esetleges megszüntetése

A Szekció az MGT Szakcsoportja, annak megszűnéséről az MGT dönthet.

VIII. Általános Záró rendelkezések

A Szervezési és Működési Szabályzatot a Szekció 2013. június 3.- i Közgyűlése fogadta el. A SZMSZ 2013. június 4-én lép hatályba.

IX. Az elkészült Működési Szabályzatot a MGT elnöksége jóváhagyja.